Tanıtım

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Farmakognozi Anabilim Dalı Tanıtım

            Eczacılığın temel disiplinlerinden biri olan Farmakognozi, doğal kaynaklı ilaçları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alandaki çalışmalar; bitkilerin geleneksel kullanımı, bitkisel ilaçlar, bakteri, mantar gibi diğer organizmalar ve son yıllarda deniz canlıları üzerinde yoğunlaşmıştır. Farmakognozinin temel çalışma konuları; doğal kaynaklı ilaç keşfi, doğal kaynaklı maddelerin biyolojik aktiviteleri, bitki-ilaç etkileşimi ve fitoterapidir. Farmakognozi; botanik, bitki kimyası, mikrobiyoloji ve farmakoloji ile multidisipliner çalışma gerektiren bir ana bilim dalıdır. Farmakognozi bugün üç ana bölüme ayrılmıştır: Doğal ürün kimyası, etnofarmakognozi ve  fitoterapi.  
            Ana bilim dalımızın çalışma alanları şunlardır; Sekonder metabolitlerin doğadan izolasyonu ve yapılarının spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılması, izole edilen saf bileşiklerin antioksidan, MAO ve asetil-ve butiril kolinesteraz aktivitelerinin araştırılmasıdır.

Farmakoloji Anabilim Dalı Tanıtım
            Canlı organizmadaki ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Aynı zamanda yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini ve biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Farmakodinamik, Farmakokinetik,  Klinik farmakoloji, Farmakoterapi, Nörofarmakoloji, Psikofarmakoloji,  İmmünofarmakoloji, Endokrin Farmakoloji, Kardiyovasküler Farmakoloji, Kronofarmakoloji, Biyokimyasal farmakoloji, Moleküler Farmakoloji, Klinik Farmasi, Radyo Farmakoloji gibi bir çok alt dalı mevcuttur.
 

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Tanıtım

            Anabilim dalımız kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşmeleri, zararlı sonuçları yönünden incelenmesi ve kimyasal maddelerin zararsızlık limitlerini belirlenmesi konularını araştırmaktadır.  Her kimyasal madde etki yerindeki dozuna bağlı olarak toksik etki oluşturabilmektedir. Bu nedenle toksikolojinin uğraş konusunu ilaç, kozmetik, pestisit, gıda katkısı, ev temizlik malzemesi ve endüstriyel kimyasallar olarak çok geniş bir alana yaymaktadır. Ayrıca toksikoloji; ilaçların ters ve yan etkileri, toksik-ilaç etkileşimleri, ilaç aşırı dozajı ve suistimalinin sonuçları, çevresel ve endüstriyel kirlenme, meslek sağlığı konularıyla da ilgilenmektedir. Modern yaşamla birlikte kimyasal maddelerin kullanımının artması ile toksikolojinin önemli günümüzde giderek artmaktadır. Anabilim dalımız diğer anabilim dalları ile birlikte çeşitli araştırma projeleri yürütmektedir.  

 Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tanıtım

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, ilaç olarak kullanılan bileşiklerin, daha etken ve daha az zehirli hale gelmeleri ve yeni ilaçlar bulmak için araştıran bir anabilim dalıdır. Ayrıca yeni ilaçları, tesadüfi olmayıp yapı-aktivite ilişkisi üzerinden daha akılcı yaklaşımlarla sentezlemeye çalışır. Elde edilen bir ilacın spektral yöntemlerle yapılarının tayini, kimyasal yapılarıyla biyolojik etkileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, moleküler düzeyde etki mekanizmalarının aydınlatılması, ilaçların biyolojik sistemlerde uğradığı değişiklikleri anlayabilmek için in vitro ve in vivo çalışmalar yapılması da Farmasötik Kimyanın konuları arasındadır. Bir farmasötik kimyacı, ilaçların organik bileşikler olmaları nedeniyle bunların sentezlenmesi ve yapılarının aydınlatılması ve analizi için organik kimya bilgisine, ilaçların etki mekanizmalarını anlayabilmek, daha etken, yan etkisi ve toksisitesi minimuma indirilmiş yeni moleküller eliştirebilmek için de biyokimya, farmakoloji ve moleküler biyoloji bilgilerine gereksinim duymaktadır.

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Tanıtım

            Klinik eczacılık, eczacının tüm eczacılık bilgilerini hasta yararına kullanması anlamına gelen bir halk sağlığı bilimidir. Günümüzde klinik eczacılık hizmetleri hastanelerde, eczanelerde ve eczacıların görev yaptıkları diğer alanlarda da verilmektedir. Anabilim dalımız tarafından verilen eğitim, klinik eczacılığın tanımı ve öneminin kavranması, klinik eczacının rolü ve görevlerinin tanımlanması, temel/ klinik farmakokinetik kavramların öğrenilmesi ve ilgili matematiksel parametrelerin hesaplanması, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik kavramlarının öğrenilmesi, klinik biyokimya verilerinin değerlendirilmesi, özel hasta gruplarında (geriatrik, pediatrik, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar) ilaç farmakokinetiği ve ilaç kullanımının değerlendirilmesi, ilaç düzeylerinin izlenmesi, sıvı-elektrolit dengesizliklerinin ve asit-baz dengesi bozukluklarının ilaç tedavisi açısından değerlendirilmesi, onkoloji eczacılığı ve hastanede kullanıma yönelik parenteral solüsyonların hazırlanmasının öğrenilmesi ile ilaç etkileşimlerinin,  ilaca ait yan ve advers etkilerinin değerlendirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.